Работна среща между АСБС и БГФМА

На 3 май 2017 г. се проведе работна среща между Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България и Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА).

На срещата бяха начертани общите приоритети на двете организации:

o   Подобряване на качеството на работа между двете асоциации;

o   Работа по нормативната уредба;

o   Работа с общината и държавата;

o   Маркетинг и медийни участия;

o   Легитимно представителство в свързаните органи на държавно и местно ниво (комисии);

o   Прозрачност, включително при приемане на общински бюджети;

o   Участие на представители на организациите в парламентарната Комисия за регионално развитие

 

От състоялата се дискусия се очертаха следните насоки за съвместнa работа:

o   Предложения и участие в разработването на законодателни промени, включително интегриране на стандартите в законодателството – ЗУТ;

o   Среща със зам.-кмет по екология за обсъждане на проблеми със сметоизвозването;

o   Среща със зам.-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“;

o   Предложение зелено сертифицираните сгради да имат отстъпки от местни данъци и такси;

o   Промяна на законодателна рамка за пожарните изисквания;

o   Облекчаване на административните процедури (Разрешение за строеж, Съгласуване на рекламни знаци и табели по сградите и други);

o   Маркетинг стратегии за работа със СО.