Проекти

Отчитайки актуалните за членовете на сдружението въпроси и проблеми, Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България определи следните основни проблеми, по които активно работи:

01. Възстановяване на ДДС при изграждане на инфраструктурни проекти

Публично-частното партньорство е водещ инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор.

С оглед на насърчаване на инвестиционната активност в Република България от местни и чуждестранни компании, ще бъде целесъобразно да се признава правото на данъчен кредит на дружествата, които инвестират в прилежащата държавна и общинска инфраструктура към своите производствени, търговски обекти и офиси. Икономическото и финансово състояние на държавата и общините в нея не позволява в повечето случаи да инвестират достатъчно средства в прилежащата инфраструктура към подобен тип обекти. Същевременно желанието на инвеститорите да подобрят комуникационното и функционално състояние на прилежащата към техните обекти инфраструктура не се насърчава, а на практика се „наказва” с непризнаването на ДДС. Считаме за реалистично промени в тази насока да залегнат в данъчните закони за 2015 г., тъй като текстовете за следващата година вече са в парламента.

Един от начините за увеличаване на частните инвестиции в държавна и общинска инфраструктура е именно допускане лицата, осъществяващи независима икономическа дейност, да ползват данъчен кредит за такива инвестиции. В момента подобни инвестиции или не се правят, или изцяло са в сивия сектор, тъй като невъзможността да се ползва данъчен кредит по ЗДДС за строителните и монтажни работи във връзка с подобряването на инфраструктурата, както и непризнаването на този разход за необходимо присъщ разход на предприемачите, ги демотивира както да подобрят прилежащата инфраструктура, така и да официализират разходите си във връзка с извършването на належащи и необходими ремонти.

Подобна мярка, освен огромният положителен ефект за подобряване на инфраструктурата, ще има и положителен ефект върху увеличаването на явните обороти на строителните компании, които извършват строителните работи и ще извади тези обороти на светло. Същото се отнася и за ресурса на инвеститорите, които изразходват собствени средства на дружествата си за инвестиции в инфраструктура на държавата и общините. Публично-частното партньорство е водещ инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор.

02. Изчисляване размера на такса битови отпадъци съобразно консумацията и предоставяне на допълнителни услуги от общините срещу дължимите такси.

Детайли

03. Обмяна на контакти и провеждане на срещи с представители на всички важни за дейността на членовете на Сдружението общински органи и държавни институции.

Детайли