Членство

Станете член на АСБС

Член на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, което отговаря на следните критерии:

  • да е собственик на бизнес сграда (независимо от формата на собственост, като например, без да се ограничава до: притажание на недвижимия имот, на дялове или акции от дружеството, в което е апротиран имота, сключен и действащ договор за финансов лизинг на сградата/, находяща се в Република България, с РЗП от поне 3 000 кв.м. над земята, снабдена с валидно разрешение за ползване;
  • да се ползва с добро име и репутация.

Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, развиващи дейност, която не е пряко свързана с притежаване на бизнес сгради, като например: агентски, консултантски, правни, счетоводни услуги, но които лица споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане.

В съответствие с устава на АСБС необходимите документи за членство в сдружението са молба за членство и препоръки от поне трима редовни членове на сдружението.

Заявление за членство